PERSBERICHT Bestuurskrachtanalyse

Hove kent sterktes, zwaktes en uitdagingen. Het lokaal bestuur van Hove liet een bestuurskrachtanalyse opmaken. Tijdens de gemeenteraad van 25 juni werden de resultaten ervan voorgesteld.

Hove nam IDEA onder de arm om een bestuurskrachtanalyse uit te voeren om zo zicht te krijgen op haar sterktes en uitdagingen. De analyse opent het debat over heel wat uitdagingen die Hove te wachten staan, denk hierbij aan: waar zetten we op in, kunnen we alles zelf blijven doen en voor welke schaal gaan we? Het geeft het bestuur de mogelijkheid om verder na te denken over drie mogelijke richtingen om de bestuurskracht te verhogen op lange termijn: als stand alone, in een versterkte intergemeentelijke samenwerking of door een fusie. De analyse geeft per richting aan hoe die de bestuurskracht beïnvloedt. Zowel de sterktes, zwaktes en uitdagingen komen hierin aan bod.

Groot hart en financieel gezond

De bestuurskracht voor Hove als stand alone werd getoetst aan zeven dimensies. Deze zeven dimensies houden verband met de capaciteit (financieel, personeel, infrastructuur en netwerk) die nodig is om de taken (dienstverlening, interne organisatie en beleidsvisie en -realisatie) binnen de organisatie kwalitatief uit te oefenen. Het brengt duidelijk naar voor dat Hove een warm bestuur is met een groot hart voor haar grondgebied, medewerkers en inwoners. Hove kenmerkt zich door haar gezonde financiële status. Net zoals vele besturen staat ook Hove voor verschillende uitdagingen waarvoor ofwel investeringen nodig zijn of beslissingen genomen moeten worden inzake het ambitieniveau en de kerntaken van de organisatie. Enkele voorbeelden van deze uitdagingen zijn de toenemende werkdruk en de éénpersoonsdiensten, het groeiende takenpakket vanuit de Vlaamse overheid en het patrimonium dat om investeringen vraagt.

Hove staat niet altijd alleen: het maakt deel uit van heel wat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden kunnen de bestuurskracht verhogen volgens het motto ‘samen sta je sterker’. De versterkte intergemeentelijke samenwerking vraagt echter veel inzet. De kleine omvang van Hove maakt dat het vaak een kleine vis in het water is en de bestaande hoge werkdruk hoog is.

De laatste mogelijke richting is de fusie. Maar wat betekent een fusie voor Hove en haar bestuurskracht? Op basis van een kwantitatieve burenverkenning van Lint, Boechout, Kontich, Edegem en Mortsel op vijf dimensies (kenmerken van de gemeente, het bestuur, uitrusting en organisatie, bewonersstromen, financiën en traditie in samenwerking) werd in kaart gebracht welke buurgemeenten complementair, verschillend of gelijkaardig zijn.

Schepen Wim Bollaert: “De verhoging van de bestuurskracht bij een versterkte intergemeentelijke samenwerking en een fusie kan enkel worden gerealiseerd wanneer gemeenten er samen voor kiezen om ervoor te werken. Het huidig bestaand scenario ‘stand alone’ geeft het bestuur richting om zich meer te ontwikkelen en in te zetten op de belangrijkste uitdagingen van Hove. Het is een traject van lange adem dat de gemeente niet uit de weg kan gaan. Een eerste stap in de juiste richting is de bestuurskracht meenemen naar de komende nieuwe beleidsperiode. De analyse biedt de kans om in te zetten op het versterken van de interne organisatie en het aangrijpen van die organisatiebeheersing om processen te optimaliseren en de organisatie verder te professionaliseren. Al deze uitdagingen draagt de gemeente met een duidelijke visie die het mogelijk maakt om deze uitdagingen om te zetten in realisaties. Het is dan wel bijna het einde van deze bestuursperiode, de huidige bestuursploeg legt met deze bestuurskrachtanalyse een sterke analyse neer voor de volgende bestuursploeg. Hiermee is het debat geopend om Hove vorm te geven op de lange termijn, het overschrijdt immers de termijn van een legislatuur.”

Delen, liken, tweeten?